Page 45 - Petenbos Veenendaal
P. 45

Wegwijzer bij aankoop
VAN SWAAY PROJECTONTWIKKELING BV STELT ZICH VOOR genomen, ontvangt u van de makelaar de Woningborg uitgave “een huis
Als ontwikkelaar van nieuwbouwprojecten is onze missie de woonwensen van onze klanten te vertalen naar woningontwerpen.
Zo geven wij klantgericht en met een focus op kwaliteit, invulling aan consumentgericht bouwen. Wij ontwikkelen woningen en de daarbij horende leefomgeving vanuit onze kennis van lokale consumenten en markten. Met het oog op de door u verwachte technische en financiële zekerheid zijn wij aangesloten bij Woningborg.
WAT IS DE WONINGBORG?
Woningborg is een samenwerkingsverband tussen consumenten, producenten en deskundigen op het gebied van woningbouw.
Die consumenten, producenten en deskundigen hebben zich in dit verband verenigd om kopers van nieuwbouwwoningen (extra) zekerheid te geven. Ook wil men het vertrouwen tussen bouwer en koper bevorderen. Zo is Woningborg niet alleen een zaak van de consument, maar ook van de ondernemer. Een huis met Woningborg-garantie betekent extra zeker- heid. Bij elk bouwplan dat voor garantie wordt aangemeld, bekijkt Woningborg nauwkeurig of het voldoet aan alle technische eisen die door het instituut worden gesteld, maar ook of de omvang van het plan de financiële en technische capaciteiten van de ondernemer niet te bo- ven gaat. Pas als aan alle eisen wordt voldaan, mag het huis onder Woningborg-garantie worden verkocht.
WAT BETEKENT WONINGBORG GARANTIE VOOR U?
Als u een huis met Woningborg garantie koopt, betekent dat o.a.
het volgende: De aannemer garandeert dat de kwaliteit van de woning voldoet aan de door Woningborg gestelde kwaliteitsnormen. De tekst van de aannemingsovereenkomst is overeenkomstig de eisen van Woningborg. Dat biedt de zekerheid dat de afspraken tussen de verkoper en u als koper duidelijk zijn vastgesteld. De verkoopdocumentatie is samengesteld volgens de richtlijnen van Woningborg en biedt derhalve optimale informatie. Woningborg biedt u als koper de zekerheid dat als er tijdens de bouw iets mis mocht gaan met de aannemer, de woning door een andere aannemer zal worden afgebouwd. Als dat niet mogelijk is, keert Woningborg tot een bepaald maximum een schadevergoeding uit. Wanneer er geschillen zouden ontstaan omtrent de kwaliteit van de woning, kan Woningborg een uitspraak doen die bindend is voor de koper en verkoper. Nadat uw besluit tot aankoop van een woning is
met zekerheid”. Hierin zijn formele regelingen opgenomen, zoals ga- rantieregeling, garantienormen, reglement van inschrijving, standaard aannemingsovereenkomst, etc. Dit document is voor u erg belangrijk
en het verdient aanbeveling om het grondig te lezen. Nadat de koop- en aannemingsovereenkomst is ondertekend moet de verkoper bij Woning- borg N.V. een garantiecertificaat voor u aanvragen. Dit garantiecertificaat wordt u dan na enige tijd rechtstreeks door Woningborg toegezonden.
KOOPSOM VRIJ OP NAAM (V.O.N.)
De koopsom van de woning is vrij op naam, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Vrij op naam wil zeggen dat de hieronder vermelde kosten die met het verwerven van een eigen woning gemoeid zijn, in de koopsom zijn begrepen, te weten:
de grond- en bouwkosten
honorarium architect, constructeur en notaris (leveringsakte) kadastrale inmeting
makelaarscourtage/verkoopkosten
gemeentelijke leges
kosten van aansluiting van water-, riool-, elektraleidingen kosten Woningborg N.V.
B.T.W.
Niet in de koopsom begrepen zijn hoofdzakelijk de kosten met betrekking tot de financiering van uw woning. Dit zijn onder andere:
de kosten verbonden aan het afsluiten van de hypotheek (afsluitkosten, taxatiekosten)
de notariskosten voor het beschrijven van de hypotheekakte het eventuele renteverlies over de grond vanaf een nader te bepalen datum
de rente over eventueel reeds vervallen termijnen gemeentelijke heffingen
kosten aanleg en aansluiting van telefoon, internet en centraal antennesysteem (c.a.i.)
De met u in de koop- en aannemingsovereenkomst overeengekomen totale koopsom staat vast met uitzondering van eventuele wijzigingen in het BTW-tarief. Loon- en materiaalkostenstijgingen tijdens de bouw zijn voor rekening en risico van de aannemer.
              45
   43   44   45   46   47